Autor: Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC – Specialist, Expert în Achiziții Publice

Ovidiu SLIMAC

Ovidiu SLIMAC

Lectura 1 – Ce este achiziția publică?

Am fost acolo, am avut nevoie de ajutor. Sunt aici. Ofer ajutor.

Lecția 1 – Ce este achiziția publică?

Mulți practicieni din domeniul achizițiilor nu au acordat prea multă atenție acestei întrebări, ceea ce este esențial pentru obținerea unei mai bune înțelegeri a profesiei noastre. Cei mai mulți dintre noi încep să se implice în procesul de achiziții, doar făcând-o. Putem avea șansa de a fi ghidați de un practician senior, ni se spune să citim un manual de achiziții publice, legislația, că doar este o singură Lege 1 (pentru achizitii clasice) apoi ni se spune să trecem la treabă și ni se dă de lucru 2.

Putem începe prin utilizarea documentelor de licitație prin completare de șabloane (adică vedem ce au mai făcut înaintașii noștri în materie și încercăm să ne aducem aminte în care din cele minunate 5 zile petrecute pe litoralul românesc, am citit despre asta, la cursul care ne-a eliberat, de un stress, și nu doar, doar am primit și o diploma acreditată A.N.C. 3, dată de o firmă acreditată tot de ăia sau de alții, asta pentru tine nu mai are nici o importanță, diploma care îți oferă statutul de ”expert achiziții”) și ți se spune să completezi doar spațiile libere (sau cele necomune șablonului respectiv) și așa, vom progresa corespunzător până când vom completa singuri golurile din șablonul respectiv. Și așa credem că facem ‘achiziții publice’, și putem chiar să ne numim ‘consilieri achizitii publice (CAP)’, fără să ne gândim prea mult la ceea ce reprezintă achizițiile publice.

Dar lipsa noastră de înțelegere nu este în întregime vina noastră pentru că, așa cum puteți citi și în lucrarea intitulată ”Ce este achiziția publică? Probleme și implicații determinante” de Robert E. Lloyd și Clifford P. McCue, ”există inconsecvențe în ceea ce privește corpul de cunoștințe și terminologie folosit pentru definirea achizițiilor publice. Perspective privind ce sunt achizițiile publice sau ar trebui să fie diferă de la rutina completării ”golurilor” până la o analiză sofisticată a cheltuielilor autorităților4 contractante.”

Astfel, în acceptul acestui mini-Curs- 4 lecții -online-gratuit 5, achizițiile publice sunt definite ca achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări de construcții pentru a sprijini operațiunile autorităților contractante și pentru a furniza bunuri și servicii publice. Printre aceste servicii se numără: transportul public și serviciile comunale, facilitățile și serviciile medicale și educaționale, drumurile, podurile și alte infrastructuri publice, precum și alte servicii publice.

Principalul motiv pentru care achiziția este ”publică” se datorează faptului că toate bunurile, serviciile și lucrările de construcție la care se face referire sunt achiziționate cu fonduri obținute prin plata impozitelor și / sau a subvențiilor și împrumuturilor acordate țării, guvernului, ministerului, consilului județean, consiliului local, autorității contractante sau a taxelor plătite pentru bunurile și serviciile publice.

Deci, odată ce înțelegem cele de mai sus, ar trebui să ne interesăm și să cunoaștem scopul achizițiilor publice, care sunt actorii, părțile interesate și beneficiarii săi și ce anume constituie baza legală pentru achizițiile publice.

Scopul achizițiilor publice

Scopul achizițiilor publice este de a acorda contracte la timp și eficiente din punct de vedere al costurilor contractanților calificați, furnizorilor și prestatorilor de servicii pentru furnizarea de bunuri și servicii pentru sprijinirea operațiunilor autorității contractante și de servicii publice, în conformitate cu regulile, principiile și procedurile stabilite în legislația privind achizițiile publice.

Actori, părți interesate și beneficiari

Specialiștii, experți în achiziții publice sunt principalii actori în procesul de achiziții publice. Aceștia sunt responsabili pentru asigurarea realizării obiectivului achizițiilor publice. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să câștige încrederea părților interesate și să înțeleagă pe deplin procesul de achiziții și să respecte regulile privind achizițiile publice.

Specialiștii, experți în achiziții publice sunt implicați direct și indirect în procesul de achiziție, de la evaluarea nevoilor până la încheierea contractului; aceștia sprijină, de asemenea, administrarea contractelor.

Părțile interesate sunt toți cei care urmează să beneficieze de rezultatele achizițiilor publice, inclusiv cei interesați în acest proces și care ar putea fi afectați, direct sau indirect, de o anumită acțiune sau direcții în achiziții publice.

Diferența dintre părțile interesate și actorii din achiziții este gradul de participare a acestora la procesul de achiziții publice. Părțile interesate joacă un rol pasiv, în timp ce actorii sunt implicați direct în procesul de achiziții publice. Actorii sunt, de asemenea, părți interesate din cauza beneficiilor pe care le pot avea și a interesului pe care ar trebui să îl aibă în furnizarea efectivă a bunurilor și serviciilor publice.

Toți locuitorii unei țări beneficiază de sistemul de achiziții publice prin bunuri și servicii publice disponibile și care le sunt oferite sub formă de sisteme de transport, utilități publice, sisteme educaționale și servicii și facilități medicale, şi alte infrastructuri publice soft si hard, printre altele.

Asemănări și diferențe între achizițiile din sectorul public și sectorul privat

Atât achizițiile publice cât și cele private, sunt destinate să achiziționeze bunuri și servicii și, în unele cazuri, lucrări de infrastructură. Principala diferență dintre aceste două tipuri de organizații este scopul achiziționării bunurilor și serviciilor respective.

Achizițiile din sectorul public se concentrează în principal pe beneficii sociale, în timp ce achizițiile din sectorul privat sunt în mare parte orientate spre profit; activitățile lor sunt orientate în primul rând spre obținerea unui profit. În sectorul public, cele două motive principale pentru achiziționarea de bunuri și servicii sunt: (i) sprijinirea operațiunilor guvernamentale și (ii) furnizarea de bunuri și servicii publice.

Sursa de finanțare reprezintă o altă diferență fundamentală între achizițiile publice și cele private. În timp ce achizițiile din sectorul privat sunt finanțate de proprietarii / acționarii societății, sursa de fonduri pentru achizițiile publice este în primul rând bazată pe impozite și taxe și / sau subvenții și împrumuturi obținute de guvern în numele țării.

În ceea ce privește normele de reglementare, achizițiile din sectorul privat respectă în principal contractele sau dreptul comercial în ceea ce privește formarea contractelor, însă metodele de achiziție sunt guvernate de politicile companiei, dictate de obiectivele societății. O companie privată se poate angaja într-un contract cu o altă companie privată sau persoană fizică, iar metoda achiziției este dictată în întregime de politicile interne ale companiei.

Totuși, întregul proces de achiziții publice este guvernat de regulile stbilite de legislația din achiziții publice – cadrul juridic și instituțional public referitor la achiziții – iar practicienii sunt obligați să le respecte. În majoritatea țărilor, există o lege care reglementează achiziția de bunuri, servicii și lucrări cu fonduri publice. Aceste reguli stabilesc baza modului în care trebuie gestionate achizițiile publice, precum și diferitele metode permise în circumstanțe diferite.

În ceea ce privește supravegherea, procesul de achiziții din sectorul privat este în mare parte închis pentru controlul public. În schimb, achizițiile din sectorul public sunt deschise controlului public, iar practicienii din domeniul achizițiilor publice sunt responsabili pentru acțiunile lor. De asemenea, aceștia trebuie să se asigure că achizițiile publice sunt gestionate în conformitate cu principiile și procedurile specificate în normele privind achizițiile publice.

Achizițiile publice trebuie, de asemenea, să respecte anumite principii. Procesul ar trebui să fie deschis controlului public, în funcție de metoda de achiziție utilizată și de orice acord de confidențialitate care decurge din acesta.

Uneori, legea privind achizițiile publice este foarte detaliată iar alteori, acoperă doar fundamentele, lăsând detaliile pentru o dezvoltare ulterioară a orientărilor privind achizițiile publice și a manualelor, care ar trebui să se extindă, dar să nu contravină legii. Gestionarea achizițiilor publice, identificarea cerințelor și alocarea bugetului, planificarea achizițiilor și elaborarea strategiei, selectarea metodei de achiziție, pregătirea și publicitatea documentelor de licitație, depunerea ofertelor și a propunerilor, evaluarea și selecția, precum și atribuirea contractelor până la finalizare sunt abordate în regulile privitoare la achizițiile publice.

Specialiștii, experți, practicanții din domeniul achizițiilor publice nu au voie să utilizeze metode de achiziție care nu sunt prevăzute în normele privind achizițiile publice sau nu sunt identificate pentru un anumit tip de cerință privind achizițiile publice. Orice abatere de la regulile de achiziții publice necesită o justificare oficială și o autorizație din partea unei autorități de aprobare desemnate, uneori a unei comisii de licitație, înainte de a acționa, cu excepția cazului în care există un caz de forță majoră, un pericol iminent pentru viață sau o pierdere majoră sau pierderea de resurse publice.

Similaritățile și diferențele dintre achizițiile din sectorul public și cele din sectorul privat sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 1

Asemănări și diferențe între achizițiile din sectorul public și sectorul privat

  Sector Public Sector Privat
Obiective: Achiziții de bunuri, servicii și lucrări Achiziții de bunuri și servicii (lucrări)
Scop: Dezvoltarea societății – centrică

și nu pentru profit.

Profit-centric.  Domeniul  de

aplicare se limitează la viziunea, misiunea și obiectivele organizației

Sursa finanțării: Fonduri  publice  (impozite  și

taxe și împrumuturi și subvenții de la instituții de finanțare bilaterale / multilaterale)

Fonduri       private       (acționari,

investitori și alții)

Reguli: Cadrul juridic al achizițiilor,

regulamentele, instrucțiunile și manualele guvernează întregul proces de la identificarea

cerințelor până la încheierea contractului.

Legea contractuală (comercială)

guvernează formarea unui contract, însă metoda de achiziție este determinată de politicile companiei.

Procesul: ·  Deschis spre

examinare publică

•  Practicienii răspund

•  Este guvernat de

principiile de achiziție așa cum sunt stipulate în regulile de achiziții publice

·  Închis controlului public, cu

excepția cazului în care este suspectat un act ilegal

•  Guvernat          de          politica companiei

•  Deschis         la          controlul acționarilor

Autorizare

cheltuielilor:

Gestionarea    este    bazată    pe

bugetul de venituri și cheltuilei

Management
Specialiști, experți în

achiziții publice, Practicieni:

Responsabili public Responsabili numai în fața

companiei

Cadrul legal

Achizițiile publice sunt guvernate de cadrul juridic al achizițiilor publice, care este o lege sau o reglementare (sau o parte a unei legi sau reglementări) care este sancționată de sistemul judiciar al unei anumite țări. Aceasta stabilește baza pentru gestionarea achizițiilor publice.

Cadrul juridic privind achizițiile publice este în general dezvoltat în continuare în politici și proceduri, manuale și linii directoare privind achizițiile și gestionarea contractelor, inclusiv documentele standard de solicitare (oferte / licitație) care sunt utilizate pentru a face cerere de oferte de la ofertanți / furnizori calificați.

Cadrul juridic și instituțional privind achizițiile publice (regulile privind achizițiile publice) reglementează totul, de la identificarea unei cerințe până la încheierea unui contract; uneori inclusiv eliminarea, reutilizarea și distrugerea mărfurilor.

Iată câteva articole suplimentare care vă pot ajuta cu acest subiect:

Achiziția

Achiziția este procesul de achiziționare de bunuri și servicii (inclusiv lucrări civile) de către o entitate publică sau privată pentru a satisface o nevoie specifică. Două mari categorii de achiziții sunt identificate aici: bunuri și servicii. Consider că acestea includ achizițiile publice de lucrări publice, inclusiv utilități cum ar fi apa, canalizarea și electricitatea, dat fiind faptul că (cel puțin în achizițiile publice) lucrările de construcții civile sunt contractate pentru a oferi în cele din urmă un serviciu – o unitate medicală este construită pentru a furniza servicii medicale, o școală care să găzduiască elevi în procesul de furnizare a serviciilor educaționale etc. Deci, indiferent de infrastructura construită de guvern, scopul său este de a furniza servicii publice.

Având în vedere cele de mai sus, este importantă clasificarea în continuare a achizițiilor în funcție de sectorul în care acestea sunt utilizate, și anume: publice sau private; astfel, următorul este clasificarea pe care o vom folosi:

 1. Achizițiile din sectorul public,
 2. Achizițiile din sectorul privat și
 3. Achiziționarea de proiecte

A. – Achiziționarea de proiecte din sectorul public, și –

 1. – Procesarea achizițiilor în sectorul privat

Mai jos, sunt definite primele două (achiziții publice și private).

Achizițiile din sectorul public

Achiziționarea de servicii publice este procesul de achiziționare de bunuri și servicii pentru funcționarea guvernului și furnizarea de servicii publice. Ea se realizează într-un cadru juridic specific bazat pe anumite principii care vizează asigurarea competitivității îndeplinirii cerințelor privind achizițiile publice firmelor și persoanelor calificate în mod transparent și nediscriminatoriu, pe baza unor criterii de selecție prestabilite. Scopul achizițiilor publice este de a oferi tot ceea ce este necesar pentru funcționarea guvernului și, în special, a serviciilor publice pentru populația unei țări.

Achiziția în sectorului privat

În schimb, achizițiile din sectorul privat reprezintă procesul de achiziție a bunurilor și serviciilor pentru a satisface nevoile unei anumite entități private (de obicei o afacere, cu profit sau nu). Acestea sunt bunuri și servicii necesare pentru:

 1. funcționarea afacerii sau
 2. afacerea care trebuie utilizată în procesul de producție a bunurilor și / sau serviciilor pe care le furnizează clienților lor.

În primul caz, exemplele primare sunt bunurile, cum ar fi papetărie, mobilier, echipamente de birou, etc., necesare pentru o afacere și în cazul celui din urmă, reprezintă toate bunurile și serviciile necesare pentru satisfacerea cerințelor clienților.

Obiectivul achizițiilor publice și administrarea contractelor

Scopul achizițiilor publice este de a acorda contracte la timp și eficiente din punct de vedere al costurilor contractanților calificați, furnizorilor și furnizorilor de servicii pentru furnizarea de bunuri, lucrări și servicii pentru sprijinirea administrațiilor naționale și locale și a serviciilor publice, în conformitate cu principiile și procedurile stabilite în normele privind achizițiile publice, respectând Principiul celor 5 C

Principiul Achizițiilor Corecte Cei 5 C

Am mai spus-o, scris-o, dezbătut-o:

  • Atâta timp cât obținem un preț corect, în cantitatea corectă, la momentul corect, la calitatea corectă, în locul corect, și din sursa corectă, gestionăm din punct de vedere tehnic achiziția corectă.

Care este acel Principiu care nu este atestat de legiuitor dar spre care cu toți țintim?

Cel al Corectitudinii !

Cei 5 C

  • Calitatea CORECTĂ
  • Cantitatea CORECTĂ
  • Locul CORECT
  • Timpul CORECT
  • Prețul CORECT

.Scopul administrării contractelor este de a asigura mecanisme adecvate pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor contractanților, furnizorilor și a prestatorilor de servicii în îndeplinirea obligațiilor contractuale și pentru a se asigura că sunt întreprinse acțiunile corespunzătoare pentru remedierea rapidă a oricăror deficiențe constatate în executarea contractului sau în domeniul de aplicare al contractului cât și termenii și condițiile contractuale.

Pe baza obiectivelor specifice, există o distincție clară între achizițiile publice și administrarea contractelor. Această distincție, departe de a diminua importanța uneia, spre deosebire de cealaltă, o întărește cu adevărat pe fiecare, identificând și concentrându-se asupra scopului specific al fiecăreia.

Care sunt gândurile tale în privința asta ? De acord ? Dezacord ? Aveți ceva de adăugat ?

Poți să ne trimiți6 răspunsul tău, colega7, … la adresele electronice de corespondență: adresa redacției ; [email protected].

1 Cum la fel este doar o singură Lege pentru achiziții Sectoriale, tot una pentru Achiziții cu regim special și cel mai important, fiecare dintre ele este unică, cu un număr distinct, 98 sau 99, etc.

2 Asta în cazul fericit în care avem vreun senior în birou, un practician mai experimentat

3 Autoritatea Națională pentru Calificări

4 Entităților contractante

5 Oferit pe platforma Club Antreprenor de Revista Ziarul Pozitiv și ROVEST Cluster

6 Exprimarea la persoana a doua singular este forma uzuală de comunicare informală care evident ține cont și este plină de respect față de domniile voastre, specialiști, experți în achiziții publice, profesioniști sau simpli profani ai domeniului

*colég, -ă s. (lat. colléga, coleg, d. con, împreună, și legatus, delegat). Cel care împlinește aceĭașĭ funcțiune la un loc cu altu orĭ cu alțiĭ și, adese-orĭ, în acelașĭ edificiŭ (ca școlariĭ, profesoriĭ, miniștriĭ ș. a.). V. camarad. sursa: Scriban (1939)