Executivul a aprobat în ședința  de astãzi,  Actul constitutiv al Bãncii de Investiții și Dezvoltare – S.A. (BID).
„Încã de la audierile pentru preluarea portofoliului de ministru al Finanțelor am spus cã un obiectiv important de mandat va fi sã operaționalizãm Banca de Investiții și Dezvoltare, cu viziunea clarã de a performa ca instituție centralã de dezvoltare care sã deserveascã întreprinderile românești și alte entitãți din sectorul public și privat. Prin intermediul ei, vom crea un cadru financiar robust pentru proiecte inovatoare și durabile, care vor contribui la modernizarea infrastructurii și la stimularea creșterii economice. Aceastã instituție va acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea economicã și va sprijini sectoarele cheie, deschizând noi oportunitãți pentru antreprenori, investitori și comunitãți locale”, a transmis ministrul Marcel Boloș.
Misiunea BID
Obiectivele strategice ale BID sunt:
a) facilitarea accesului la finanþare pentru întreprinderi mici și mijlocii;
b) asigurarea accesului la finanþare pentru proiecte de infrastructurã viabile și atragerea capitalului privat în investiții;
c) sprijinirea procesului de accesare și utilizare a fondurilor europene și a efectului de multiplicare asociat;
d) furnizarea de asistenþã tehnicã.
BID se înființeazã ca societate pe acțiuni de tip închis, instituție de credit, persoanã juridicã de drept privat, deținutã pe toatã perioada de funcționare de statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, sub supravegherea Bãncii Naționale a României, cu repectarea prevederilor Regulamentului nr. 4/2023 emis de BNR care reglementeazã cerinþele privind evaluarea adecvãrii membrilor organului de conducere și a persoanelor care deþinfuncþii-cheie în cadrul bãncii de dezvoltare.
Capital social subscris este de 3 miliarde lei, din care capitalul vãrsat la înregistrarea bãncii la Registrul comerțului este de 119 milioane lei, diferența urmând a se achita în 2 tranșe pânã la finalul anului 2024.
Misiunea generalã a BID este de a sprijini dezvoltarea economicã și socialã, competitivitatea economicã, inovarea și creșterea economicã sustenabilã, în scopul remedierii disfuncționalitãților de pe piaþa financiarã, pe baza unei analize independente ex-ante.
Obiectul de activitate al bãncii, tipurile de activitãți desfãșurate atât în nume propriu cât și în nume și cont stat, beneficiarii țintã sunt cele deja prevãzute de cadrul legal aplicabil în vigoare. BID beneficiazã de garanția statului pentru executarea principalului aferent obligaþiilor de platã asumate în nume și pe cont propriu de cãtre bancã, precum și pentru executarea tuturor obligaþiilor de garantare asumate de cãtre aceasta, în cazul în care obligaþiile respective nu beneficiazã de nicio altã garanþie.
Conducerea BID
Organul de conducere este adunarea generalã a acționarilor, banca fiind administratã în sistem dualist de cãtre un Consiliu de Supraveghere alcãtuit din 7 membri numiți de cãtre adunarea generala a acționarilor pentru un mandat de maximum 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși, și de cãtre un Directorat alcãtuit din 3 membri, numiți de Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, de asemenea cu posibilitatea de reînnoire.
Primii membri ai organelor statutare ale bãncii au fost selectați în urma unei proceduri de selecție, cu respectarea principiilor nediscriminãrii, tratamentului egal ºitransparenþei, precum și în conformitate cu metodologia prevãzutã în cadrul HG nr. 1204/2022 si prevederile Legii nr. 207/2022 și ale reglementãrilor emise de Banca Naționalã a României, asigurându-se totodatã o diversificare a competențelor la nivelul organelor statutare ale Bãncii. Mandatul primilor membri este de 2 ani și nu poate fi reînnoit.
Componența primului Consiliu de Supraveghere al BID și a Directoratului este urmãtoarea:
a)Consiliul de Supraveghere
-Președinte: NANU Ștefan;
-Membri: CIOBÃNAȘU George-Romeo, BADEA Dorin-Alexandru, TÃNASE Ioana, MARINEL Gheorghe, POPESCU Mioara, ILIESCU Daniela-Elena.
b)Directorat
-Președinte: SANDU Dãnuț- Leonard;
-Membri: Nicolescu Raluca-Ana-Maria și Kubinschi Florian-Raimund.
Primul auditor financiar al bãncii, selectat prin procedurã de selecție derulatã de cãtre MF, în calitate de acționar unic, este Pricewaterhousecoopers Audit SRL.